Regulamin Sklepu|Strony

REGULAMIN1. Definicje.1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca / Usługodawca – Dagmara Szymańska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ISPIRAZIONEGIOIA LTD z siedzibą przy ul. Swarcliffe Avenue 134 w Leeds w Wielkiej Brytanii , Company Number 10859064, adres poczty elektronicznej: kontakt@dagmaraszymanska.pl , telefon +393285997015

2. Sklep - serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację Produktów, składanie zamówień, zawieranie Umów na odległość oraz dostęp do Treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: dagmaraszymanska.pl

3. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem dagmaraszymanska.pl / platforma społecznościowa Facebook/ Instagram pod adresem facebook.com/dagmaraszymanskapl

4. Produkt — zamiennie używane w niniejszym Regulaminie również jako Treść cyfrowa lub Produkt elektroniczny - plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności kursy online, ebooki i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie / na Stronie.

5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera Umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale Umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowej.

8. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania Umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego / Strony, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

9. Regulamin - niniejszy Regulamin.

10. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej / Umowa – Umowa o dostarczenie Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego / Strony Internetowej, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt.

11. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. Siła wyższa - definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.


2. Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu/Strony, zawierania Umów, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Sklepu.


2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego / Strony pod adresem _______________________.


3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski, Europy i w innych częściach świata.


4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia składają zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia także kontakt przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku facebook.com/dagmaraszymanska.pl , profil na Instagramie instagram.com.dagmara_szymanska_ , Oraz Whatsapp pod nr telefonu +393285897015 Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania od poniedziałku do piątkuod 9:00 do 17:00

5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Produktach ujawnione na stronach Sklepu/Strony a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie/na Stronie. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez:

a) Wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu/Strony z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego Produktu,

b) Korzystanie z programu WPCourswere., który automatycznie zezwala na wystawienie opinii wyłącznie osobom korzystającym z tego samego adresu email do zakupu jak i do wystawienia opinii,

c) Automatyczną prośbę wygenerowaną przez Google Opinie i kierowaną na adres email Klienta podany podczas zakupów.

6. Treści cyfrowe sprzedawane w Sklepie ze względu na swoją specyfikę nie wymagają aktualizacji dla zachowania ich zgodności z Umową.3. Zasady korzystania ze Sklepu.


1. Produkty udostępniane w Sklepie / na Stronie (ebooki, kursy online i inne treści online) stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.


2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

3. Do korzystania ze Sklepu/Strony, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet,

b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge - zaktualizowane do najnowszych wersji,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,

e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.


4. Warunki techniczne jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Klienta niezbędne do korzystania z zakupionego Produktu elektronicznego. Pobrane treści cyfrowe są edytowalne. Dla komputerów z systemem macOS, po ściągnięciu do pamięci komputera plik .doc otwiera się bez problemu, jest edytowalny i komentarze są widoczne. Na komputerach z oprogramowaniem windows – jeśli pełen pakiet Office nie jest aktywny, można korzystać bezpłatnie z dokumentu w wersji online logując się na stronie office.com (link powinien pojawić się na żółtym pasku u góry dokumentu). Bez aktywnego pakietu i bez logowania się na stronie office.com możliwe jest tylko przeglądanie treści i kopiowanie, bez możliwości edycji.

Dostęp do wybranych Produktów może wymagać konieczności korzystania z innych, zewnętrznych serwisów, niezależnych od Sprzedawcy. Serwisy te mogą wymagać oddzielnego utworzenia konta lub logowania, na warunkach określonych przez danego dostawcę, na co Klient zawierając Umowę wyraża zgodę, jako że jest to niezbędne do zrealizowania Umowy. Sprzedawca zawsze informuje o takich sytuacjach w specyfikacji Produktu na stronach Sklepu.

E-booki sprzedawane w Sklepie są dostępne w formacie PDF, e-PUB oraz Mobi i otwierają się na czytnikach obsługujących te formaty.


5. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.3. i 3.4 Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu/ Strony oraz Produktów i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, za co nie ponosi odpowiedzialności.


6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego / Strony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu/ Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu/Strony lub jej elementy techniczne,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie/ na Stronie wyłącznie dla własnego użytku osobistego,

d) korzystania ze Sklepu /Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.6. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego/ Strony, jak również może ograniczyć dostęp do jego/jej części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, a także skierować roszczenia odszkodowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane przez Sprzedawcę. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Usługi elektroniczne.


1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie/ na Stronie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na Produkty a także korzystania z formularza kontaktowego, założenia konta użytkownika i usługi newslettera.


2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


3. Usługa newslettera udostępnia możliwość zapisania się na newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient, w każdej chwili i bez podania przyczyny, ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.


4. Usługa formularza kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.


5. Usługa konta polega na umożliwieniu założenia konta w Sklepie, a następnie na jego utrzymywaniu. Świadczona jest ona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Na koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail.


6. Usługi wskazane w punkcie 4.1. świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron internetowych, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia ich konserwacji, przeglądu, modernizacji czy rozbudowy.


8. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu/ Strony spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu /Strony z infrastrukturą techniczną Klienta.


9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.5. Własność intelektualna.


1. Sprzedawca informuje, że oferowane przez Sprzedawcę Produkty cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.


2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie przysługujące Sprzedawcy i używać Produktów wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna, zgodnie z właściwymi przepisami.6. Zasady dokonywania zakupów.1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.


2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.


3. Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie.


4. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu zostanie również wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

8. Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt po otrzymaniu potwierdzenia dokonania pełnej płatności przez Klienta. Zakupiony przez Klienta Produkt zostanie dostarczony Klientowi w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu cyfrowego. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@dagmaraszymanska.pl Sprzedawca utrzymuje możliwość pobrania Treści cyfrowej/dostępu do konta przez czas nie krótszy niż 2 lata od momentu zakupu Treści Cyfrowej.

9. Na każde zamówienie wystawiana jest faktura. Dostarczana jest ona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy jako przedsiębiorca.7. Płatność.


1. Zamówienia złożone w Sklepie/na Stronie mogą być opłacone:

a. z góry - płatne bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem systemu PayU, BLIK lub PayPal (przelew elektroniczny lub płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, Maestro)

b. z góry - tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

c. w formie ratalnej za pośrednictwem systemu PayU lub TubaPay 

2. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.


3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem oraz rat przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Usługi te świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186

4. Rozliczenia transakcji ratalnych przeprowadzane są także za pośrednictwem Bacca Pay Sp. z o.o. zwana "TubaPay" z siedzibą w Warszawie, 02-777 Warszawa, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 93


8. Cena.

1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”.

4. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


9. Niezgodność Treści cyfrowych z Umową (reklamacje).

1. Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Sprzedawca odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,

b) Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował,

c) Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

d) Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,

e) Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

f) Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowej w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania.

5. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

6. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,

d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność z Umową Sprzedawca:

a) nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał,

b) jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,

c) dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,

d) dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Reklamację dotyczącą niezgodności Treści cyfrowej z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.
Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez ISPIRAZIONEGIOIA LTD w celu obsługi procesu reklamacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacji.

W związku z obsługą procesu reklamacji, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celu.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem kontakt@dagmaraszymanska.pl


WZÓR......................, dn. ......................................................................

................................................

................................................

(imię, nazwisko i

adres e-mail Konsumenta

/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………..

(dane adresowe Sprzedawcy)
Reklamacja z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z UmowąPRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia Produktu:......................................................................................................

Data stwierdzenia niezgodności z Umową: .............................................................................

Nazwa Produktu:......................................................................................................................

Nr paragonu/faktury: ...............................................................................................................

Wartość Produktu: .............................. zł

Nr rachunku bankowego:..........................................................................................................

Opis niezdgoności z Umową: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ROSZCZENIE REKLAMUJĄCEGO:

(proszę wybrać jedną pozycję)

(___) doprowadzenie do zgodności z Umową,

(___) obniżenie ceny (proszę zaproponować o ile)…………………,

lub

(___) składam oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. (niezgodność z Umową musi być istotna)

………………………………………

Podpis konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

POUCZENIE SPRZEDAWCY:

1. Roszczenia reklamacyjne z tytułu niezgodności z Umową zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu dotyczą wyłącznie Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności z Umową. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Sprzedawca odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli:

● opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,

● Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował,

● Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

● Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,

● Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

● Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

3. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. W takiej sytuacji Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia ceny Treści Cyfrowej niezgodnej z Umową.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

● Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

● brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,

● brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową (odstąpienie od Umowy jest możliwe tylko wtedy, kiedy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny),

● z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.

6. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

8. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości Treści cyfrowej niezgodnej z Umową w porównaniu do Produktu pełnowartościowego).

9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Data otrzymania reklamacji: .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację: .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji: .....................................

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

…………………………………………………………………………………………………………………...
11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.


10. Prawo do odstąpienia od Umowy.

1. Klient będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od momentu opłacenia zamówienia. Punkt 10.2 stosuje się.

2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zażąda spełnienia świadczenia (dostarczenia treści cyfrowej w formie Produktu) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zachowuje zatem prawo odstąpienia od Umowy, jeśli nie pobierze Treści cyfrowych (lub nie zacznie z nich korzystać w inny sposób na przykład poprzez rozpoczęcie kursu online) przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia.


3. Przez spełnienie świadczenia rozumie się pierwszą czynność dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią Produktu. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do konta, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu Produktu a także potwierdzeniu nabycia Produktu ustnie, telefonicznie, e-mailowo lub w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość.

4. Uprawniony do odstąpienia Umowy Klient realizuje to prawo poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie, w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dagmaraszymanska.pl . Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od Umowy, z którego uprawniony Klient może skorzystać.

WZÓR

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez ISPIRAZIONEGIOIA LTD celu obsługi procesu odstąpienia od Umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od Umowy.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od Umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celu. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem kontakt@dagmaraszymanska.pl
......................, dn. ......................................................................

................................................

................................................

(imię, nazwisko i adres Konsumenta

/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)


……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………..

(dane adresowe Sprzedawcy)
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Treści cyfrowych:lp. nazwa Produktu ilość sztuk data zawarcia umowy………………………………………

Podpis

(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

POUCZENIE SPRZEDAWCY:

1. Od Umowy zawartej na odległość odstąpić mogą wyłącznie Klienci będący Konsumentami oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (dalej zwani: Uprawniony Klient).

2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Uprawniony Klient zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy. Uprawniony Klient zatem zachowuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli nie pobierze treści cyfrowych przed upływem 14 dni liczonych od momentu opłacenia zamówienia.

3. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uprawnionego Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca mu wszystkie należne płatności.

4. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca uprawnionemu Klientowi wszystkie należne płatności.

8. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.


11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń.


1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawarciem Umowy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu pomiędzy nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy oraz informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).


12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności Sprzedawcy.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w polityce prywatności, która znajduje się na stronie https://www.dagmaraszymanska.pl/polityka-pryw/13. Postanowienia końcowe.


1. Umowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak dostosowanie Treści cyfrowych do nowego środowiska technicznego, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, ulepszenie Treści cyfrowej, dostosowanie jej do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych, może dokonać zmiany w Treści cyfrowej. Sprzedawca w takim wypadku informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas składania zamówienia. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do Treści cyfrowej może on wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany (lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana), chyba że Sprzedawca zapewnił uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.


4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16.02.2023

Jestem tu, aby Ci pomóc

Napisz do mnie w razie pytań na kontakt@dagmaraszymanska.pl

Dagmara Szymańska

© Copyright Peace & LOW |  Polityka Prywatności