Załącznik nr 1

 

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(zwana dalej: „Umową”)

 

zawarta w dniu … 2022 r. w ………………………..,

pomiędzy

 

Ispirazionegioia LTD  z siedzibą Swarecliffe Avenue 134, LS14 NH5 Leeds United Kingdom zarejestrowaną pod numerem Company Number 10859064, zwaną dalej „Administratorem” lub „Przetwarzającym”, reprezentowaną przez Dagmarę Szymańską uprawnioną do reprezentacji samodzielnej

a

Panem/Panią …, legitymującym/cą się dowodem osobistym serii: … numer: …, wydanym przez ………………., posiadającym/cą PESEL: …, zamieszkałym/ą w … (…), adres: …, zwanym/ą dalej „Kursantem”, działającym/ą osobiście i dokonującym/-ej zakupu Kursu zwanego Akademią Embrace lub Akademia Terapeuty Embrace Therapy®

Zwanymi w dalszej części Umowy łącznie ”Stronami”, a każda z osobna „Stroną.

 

 • 1. Definicje
 1. Dane – dane osobowe przekazane do przetwarzania przez Kursanta Przetwarzającemu. Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą);
 2. Naruszenie – naruszenie ochrony Danych, czyli niedozwolone lub niezgodne z prawem przetwarzanie oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Danych;
 3. Podwykonawca – podmiot przetwarzający Dane, z którego usług korzysta Przetwarzający, przy przetwarzaniu Danych;
 4. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 • 2. Przedmiot przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy z dnia [data Umowy głównej] dalej jako: „Umowa Główna”.

 

 • 3. Okres przetwarzania

Dane są przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, tj. do dnia ……..

 

 • 4. Cel powierzenia przetwarzania

Dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Administratora na rzecz Kursanta usług określonych w Umowie Głównej.

 

 • 5. Sposób przetwarzania
 1. Dane są przetwarzane poprzez ich utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie oraz w inny niezbędny do celów realizacji Umowy Głównej.
 2. Dane są przetwarzane w formie papierowej oraz formie elektronicznej.

 

 • 6. Rodzaje przekazanych Danych

Admnistrator będzie przetwarzać w szczególności Dane takie jak: imię i nazwisko, numer umowy, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer drugiego/innego dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.

 

 • 7. Zakończenie przetwarzania

Zakończenie przetwarzania danych nastąpi w dniu rozwiązania Umowy, a także w razie dokonania usunięcia Danych lub zwrotu Danych, na podstawie porozumienia Stron lub w związku z wykonaniem orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej.

 

 • 8. Inne postanowienia szczególne
 1. Przetwarzający zobowiązany jest do realizacji warunków określonych w art. 28 RODO.
 2. Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego. Przetwarzający jest zobowiązany do wskazania Kursantowi swoich podwykonawców oraz informowania Kursanta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Podwykonawców, dając tym samym Kursantowi możliwość wyrażenia sprzeciwu lub autoryzacji wobec takich zmian.
 4. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Kursanta wyrażone w Umowie – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzający:
  • zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  • podejmuje wszelkie środki ochrony danych wymagane na mocy art. 32 RODO;
  • przestrzega warunków korzystania z usług Podwykonawców;
  • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązuje się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  • uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, wywiązuje się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
  • udostępnia Kursantowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków (nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty skierowania żądania);
 6. Przetwarzający zobowiązany jest do informowania Kursanta w terminie 48 godzin o:
  • wnioskach kontroli zgodności przetwarzania Danych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzanej u Przetwarzającego lub u Podwykonawcy;
  • wydanych przez uprawniony organ decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez Przetwarzającego lub Podwykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących Danych;
  • innych działaniach uprawnionych organów wobec Danych;
  • każdym żądaniu osób, których Dane dotyczą, zgłoszonym do Przetwarzającego lub Podwykonawcy;
  • wszystkich przypadkach Naruszenia nie później niż 48 godzin od uzyskania informacji o jego wystąpieniu.
 7. W przypadku informacji, o której mowa w pkt 6 lit. e powyżej Przetwarzający przekazuje Kursantowi:
  • datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu);
  • datę i godzinę, kiedy Przetwarzający lub Podwykonawca powziął informację o zdarzeniu;
  • opis charakteru i okoliczności Naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się Dane będące przedmiotem naruszenia);
  • kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów) Danych, których dotyczyło naruszenie;
  • kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie;
  • opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków Naruszenia dla osób, których Dane dotyczą;
  • opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków Naruszenia
 8. Za wszystkie działania i zaniechania swoich Podwykonawców Przetwarzający ponosi wobec Kursanta odpowiedzialność jak za swoje działania i zaniechania.
 9. Przetwarzający zobowiązany będzie do pokrycia szkód i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Kursanta w związku z nienależytym wykonywaniem bądź niewykonywaniem postanowień dot. powierzenia danych, w tym wynikającym z tego naruszeniem przepisów prawa ochrony danych osobowych.
 10. Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kursanta w przypadku, gdy naruszenie warunków powierzenia Danych jest spowodowane okolicznościami, za które Przetwarzający nie odpowiada. W szczególności Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za czynności przetwarzania oraz ich skutki, realizowane pod nadzorem, kontrolą, z zaleceniami oraz z wykorzystaniem narzędzi lub podmiotów wskazanych lub udostępnionych przez Kursanta.

 

Administrator

Kursant