UMOWA O PRZEPROWADZENIE KURSU AKADEMIA EMBRACE
ORAZ KURSU DLA TERAPEUTY

(zwana dalej: „Umową”)

zawarta w dniu ………… 2022 r. w ………………………..,

pomiędzy

Ispirazionegioia LTD  z siedzibą Swarecliffe Avenue 134, LS14 NH5 Leeds United Kingdom zarejestrowaną pod numerem Company Number 10859064, zwaną dalej „Usługodawcą” lub „Spółką”, reprezentowaną przez Dagmarę Szymańską  uprawnioną do reprezentacji samodzielnej

a

Panem/Panią …, legitymującym/cą się dowodem osobistym serii: … numer: …, wydanym przez ………………., posiadającym/cą PESEL: …, zamieszkałym/ą w … (…), adres: …, zwanym/ą dalej „Kursantem”, działającym/ą osobiście i dokonującym/-ej zakupu Kursu zwanego Akademią Embrace lub Akademia Terapeuty Embrace Therapy®

Zwanymi w dalszej części Umowy łącznie ”Stronami”, a każda z osobna „Stroną.

 

 • 1. Przedmiot Umowy
 1. Na podstawie Umowy Kursant zleca, a Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Kursanta usługę w postaci przeprowadzenia kursu, który jest połączeniem dwóch kursów oferowanych przez Spółkę tj.:
 • kursu na użytek własny zwanego Akademią Embrace;
 • kursu na użytek zostania Terapeutą Embrace Therapy® zwanego Akademią Terapeuty Embrace Therapy®.

(dalej: ”Przedmiot Umowy” lub ”Kurs”).

 1. Usługodawca zobowiązuje się, że Przedmiot Umowy będzie wykonany przez Panią Dagmarę Szymańską jako głównego prowadzącego Kursu (dalej: „Główny Prowadzący”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania do wykonania wybranych elementów Przedmiotu Umowy, w szczególności wyszczególnionych modułów kursu Akademii Embrace, innym prowadzącym, zaakceptowanym przez Głównego Prowadzącego, z którymi Usługodawca zawarł umowę o współpracę.
 2. Kurs Akademia Embrace trwa 44 tygodnie kalendarzowe i zaczyna się 03.03.2022. Główny Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu z przyczyn od siebie niezależnych.
 3. Kurs Akademia Embrace obejmuje:
  • Kursy rozwojowe: Przez Umysł do Serca, Przez Umysł do Obfitości, Alchemiczne R-ewolucje. Kursy te zawierają ćwiczenia PDF, nagrania audio i wideo;
  • 7 dniowy prowadzony Detox sokowy dla gotowych na proces uczestników Akademii Embrace zawierający 7 medytacji i 4 spotkania live;
  • 5 podróży audio do autohipnozy;
  • 10 sesji terapeutycznych z Certyfikowanym Terapeutą metody Embrace Therapy® zawartych w cenie Akademii, które należy wykorzystać podczas trwania pierwszego roku Akademii Embrace.
  • Opieka wskazanego przez Głównego Prowadzącego terapeutę/toacha w wymiarze 30 minut miesięcznie. Główny Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany Terapeuty/Tutora bez konieczności wskazania przyczyny;
  • wsparcie grupy kursantów oraz 44 liv (zoom) w grupie kursowej przeprowadzone przez Główną Prowadzącą lub wskazane przez nią kompetentne osoby. Termin każdej transmisji LIVE zostanie podany kursantowi w trakcie trwania kursu nie później niż na 24 godziny przed planowaną transmisją. Główna Prowadząca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Live bez konieczności podania przyczyny;
 4. Kurs Akademia Terapeuty Embrace Therapy® obejmuje 20 tygodni kalendarzowych procesu i praktyki, który kończy się II zjazdem online i certyfikacją Terapeuty Embrace Therapy® w skład, którego wchodzą:
  • I Czterodniowy Zjazd w jednym z Polskich miast, podczas którego Kursant uczy się metody Embrace Therapy® oraz podpisuje umowę licencyjną potrzebną do odbywania praktyk. Pierwszy rok licencji jest bezpłatny. Koszty zwiazane z podróżą, pobytem ponosi Kursant. Usługodawca pokrywa koszty cateringu i sali szkoleniowej;
  • Obowiązkowe praktyki sesji ET® po stronie ”terapeuty i klienta” przeprowadzone z innymi kursantami (minimum 6 po stronie terapeuty i po stronie klienta) oraz z klientami zewnętrznymi. Praktyki te są bezpłatną formą treningu. Minimalna liczba praktyk sesji z klientami zewnętrznymi to 20;
  • Wsparcie na zamkniętej grupie;
  • 4 dni II zjazdu certyfikacyjnego online.
 5. Roczny kurs Akademia Embrace nie kończy się uzyskaniem dyplomu ani certyfikatu. Ukończenie kursu Akademia Embrace nie daje Kursantowi uprawnień do kopiowania lub powielania treści Kursu w jakiejkolwiek formie. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Kursant zapłaci na rzecz Głównego Prowadzącego karę umowną w wysokości 25000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 6. Kurs Akademia Terapeuty Embrace Therapy® kończy się uzyskaniem certyfikatu w formacie PDF terapeuty Embrace Therapy. ® oraz bezpłatnej rocznej licencji uprawniającej do komercyjnej pracy metodą Embrace Therapy® zawartej w dniu rozpoczęcia praktyk podczas czterodniowego zjazdu na żywo. Certyfikat w formie wydrukowanej obejmuje dodatkowy koszt w wysokości 100 zł (sto złotych).

 

 • 2. Obowiązki Stron
  1. Usługodawca oświadcza, iż Główny Prowadzący oraz inni prowadzący wskazani w § 1 ust. 2 Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania Przedmiotu Umowy.
  2. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki, o których mowa w § 1 Umowy z należytą starannością, wymaganą dla wykonywania czynności objętych Umową.
  3. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Kursant zobowiązuje się do poinformowania Usługodawcy o stanie swojego zdrowia, w szczególności o jakichkolwiek przebytych lub obecnych chorobach psychicznych.
  4. Kursant wyraża zgodę na nieograniczone czasowo udostępnianie swojego wizerunku podczas i w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w serwisie internetowym Usługodawcy oraz na prowadzonych przez Usługodawcę profilach w mediach społecznościowych.
  5. Kursant nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Usługodawcę osobom trzecim.
  6. Kursant zobowiązuje się do przekazywania Usługodawcy wszelkich informacji niezbędnych, pożądanych lub pomocnych dla właściwego, zgodnego z jej treścią i celem, wykonania Przedmiotu Umowy.
 1. Podpisanie przez Kursanta Umowy oznacza zaakceptowanie jej treści oraz jej załączników, które stanowią integralną część Umowy, a mianowicie treści.Regulaminu świadczenia usług serwisu dagmaraszymanska.plwraz z załącznikami (dalej: „Regulamin”). Regulamin świadczenia usług jest dostępny na stronie www.dagmaraszymanska.pl w zakładce „ REGULAMIN”.
 2. Kursant niezwłocznie po zawarciu Umowy, zobowiązany jest poinformować Główną Prowadzącą o swoim uczestnictwie w kursach o tematyce podobnej do Kursu. W przypadku gdy Kursant przystąpi do kursu o podobnej tematyce do Kursu, w trakcie trwania Kursu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Główną Prowadzącą.
 3. Spółka informuje Kursanta, że jego uczestnictwo w jakichkolwiek formach psychoterapii indywidualnej lub grupowej, jak również w jakichkolwiek innych szkoleniach i kursach o tematyce podobnej do Kursu w trakcie korzystania z Kursu może rzutować negatywnie na jego odbiór Kursu, jego zaangażowanie w uczestnictwo w Kursie oraz na efekty uzyskiwane w ramach uczestnictwa w Kursie. Spółka nie jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez Kursanta, które wynikły z tego, że w toku uczestnictwa w Kursie uczestniczył on jednocześnie w jakichkolwiek formach psychoterapii indywidualnej lub grupowej, jak również w jakichkolwiek innych szkoleniach i kursach o tematyce podobnej do Kursu.
 4. Kursant nie może bez zgody Głównej Prowadzącej przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

 

 • 3. Opłata za kurs
 1. Z tytułu należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Kursant zapłaci Usługodawcy:
  • wynagrodzenie w wysokości 6 600,00 zł (sześć tysięcy sześcset 00/100) zł brutto za Kurs Akademia Embrace Therapy ® cena gwarantowana przy jednorazowej opłacie za kurs;
  • 5500 zł za Kurs Akademia Terapeuty Embrace Therapy® jako dopłata po kursie Akademia Embrace. Cena gwarantowana przy jednorazowej opłacie za Kurs;
  • 9900 zł brutto jednorazowa opłata za całość procesu Akademia Embrace i Akademia Terapeuty Embrace Therapy. Cena gwarantowana przy jednorazowej opłacie za kurs.
 2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatne na rzecz Usługodawcy jednorazowo, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. Przez zawarcie Umowy rozumie się zakup Przedmiotu Umowy za pośrednictwem platformy www.dagmaraszymanska.pl i tym samym wpłatę kwoty zakupu na na rachunek bankowy Spółki

 

 

 1. Opłata za uczestnictwo w kursie może zostać uiszczona poprzez:4
  • Dokonanie jednorazowej opłaty;
  • Dokonanie płatności ratalnej PayU zgodnie z Umową z wybranym przez Kursanta Bankiem
 2. Jako datę pierwszej płatności uznaje się datę dokonania zakupu Przedmiotu Umowy z platformy dagmaraszymanska.pl
 3. O wyborze formy płatności decyduje wybór opcji zakupu z platformy dagmaraszymanska.pl

 

 • 4. Prawo do odstąpienia od Umowy
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Kursant ma prawo do odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kursanta z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę, Kursantowi będzie przysługiwać prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda będzie większa niż kwota uzyskana ze zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

 

 • 5. Prawa Autorskie
 1. Na podstawie Umowy, całość autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego, pozostaje własnością Usługodawcy bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1062), (dalej: „ustawa o prawie autorskim”), a w szczególności:
 • w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy utworów;
 • wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;
 • wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
 • przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
 • publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
 1. Usługodawca oświadcza, że materiały użyte w Kursie Akademii Embrace są jego własnością intelektualną tak jak i cały 12 letni know-how coachingowo – terapeutyczny, którym się posługuje podczas Kursu Akademii Embrace.
 2. Usługodawca oświadcza także, że metoda Embrace Therapy® jest jego wyłącznym dziełem opatrzonym znakiem zastrzeżonym pod nazwą Embrace Therapy® do której używania zastrzega sobie prawa licencji.
 3. W sytuacji naruszenia przez Kursanta autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, Usługodawca będzie także uprawniony do naliczenia Kursantowi kary umownej w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia praw autorskich przysługujących Usługodawcy. Poza uprawnieniem wskazanym w zdaniu poprzedzającym Usługodawcy będzie przysługiwać prawo do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie na zasadach ogólnych.

 

 • 6. Rozwiązanie Umowy
  1. Główny Prowadzący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Kursant nie przestrzega Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, postanowień Umowy, a także w sytuacji gdy:
 • Kursant nie współpracuje od 30 dni z przydzielonym mu w ramach Kursu coachem.
 • Kursant nie wykonuje zleconych przez Terapeutę lub Główną Prowadzącą zadań związanych z tematyką Kursu, pomimo 3-krotnego wezwania wystosowanego przez Główną Prowadzącą na adres e – mail Kursanta wskazany w Umowie.
 • Kurs i regularna praca z Terapeutą/Tutorem nie przynoszą Kursantowi oczekiwanych przez niego efektów.
 • Kursant znieważył słowami wulgarnymi powszechnie uznanymi za obelżywe Główną Prowadzącą lub innych uczestników Kursu (zarówno w formie ustnej jak i formie pisemnej).
 • Kursant nie uczestniczy w 10 sesjach terapeutycznych będących częścią Kursu Akademii Terapeuty Embrace Therapy®.
 • u Kursanta istnieje uzasadnione podejrzenie choroby psychicznej, a Kursant w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Główną Prowadzącą nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego od lekarza psychiatry lub opiniipsychologa o stanie swojego zdrowia.
 • Kursant nie przestrzega postanowień o obowiązku udzielenia informacji Głównej Prowadzące o uczestnictwie w innych kursach określonego w § 2 ust. 8 Umowy.
 • Kursant nie uiścił w terminach określonych w § 2 Umowy płatności za Kursokreślonych w § 2 Umowy;
 • Kursant nie przestrzega postanowień o zachowaniu poufności określonych w § 8 Umowy.
  1. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Główną Prowadzącą jest wysyłane na określony w Umowie adres e – mail Kursanta.
  2. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Główną Prowadzącą, Kursantowi zostanie zwrócona proporcjonalna część opłaconej kwoty za Kurs w stosunku do odbytych zajęć Kursowych z zaokrągleniem do pełnego tygodnia trwania Kursu.
  3. Przyjmuje się 44 tygodniowy okres Kursu. Wypowiedzenie jest skuteczne każdorazowo na ostatni dzień tygodnia, w którym złożono wypowiedzenie
 1. Zasady zwrotu opłaty określone w § 6 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio do płatności ratalnej za Kurs.
 2. Zwrot kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Główną Prowadzącą wiadomości e – mail z numerem rachunku bankowego Kursanta.
 3. Kursant ma prawo do wypowiedzenia Umowy z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Główna Prowadząca otrzymała wypowiedzenie. Wypowiedzenie Umowy przez Kursanta należy wysłać na adres e -mail: dagmara.szymanska11@gmail.com
 4. Kursant, który złożył wypowiedzenie ma prawo uczestniczyć w Kursie do końca okresu wypowiedzenia. Po tym okresie traci dostęp do wszelkich materiałów na platformie dagmaraszymanska.pl oraz grupy kursowej na stronie WWW.facebook.com.
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kursanta ze skutkiem na koniec danego miesiąca, Kursantowi zostanie zwrócona proporcjonalna część opłaconej kwoty za Kurs w stosunku do odbytych zajęć Kursowych z zaokrągleniem do pełnego tygodnia.
 6. Zasady zwrotu opłaty oplaty określone w § 6 ust. 8 Umowy stosuje się odpowiednio dopłatności ratalnej za Kurs.
 7. Zwrot kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia wraz z wiadomością e – mail z numerem rachunku bankowego Kursanta.
 8. Umowa może zostać rozwiązania przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Kursanta postanowień Umowy.
 9. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

 • 7. Dane Osobowe
  1. Z dniem podpisania Umowy, Kursant powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym do wykonania Umowy.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Kursanta danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.
  3. Kursant oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2 i zgadza się na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych zgodnie z tymi przepisami.
  4. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
  5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych Usługodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Kursanta o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
  6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych reguluje umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

 

 

 • 8. Zachowanie Poufności
 1. Kursant zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej Stronie, zwane dalej „Informacjami“.
 2. Kursant zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 -6.
 3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie do jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem Umowy.
 4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Kursant dokona natychmiastowego powiadomienia Spółki o wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
 5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Kursant zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
 6. Informacje otrzymane od Spółki, Kursant zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 7. Za naruszenie obowiązku określonego w ust. 1, Spółka będzie uprawniona do nałożenia na Kursanta kary umownej w wysokości 25.000 zł, za każde naruszenie.
 8. Niezależnie od naliczonych kar Spółka będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość naliczonej kary, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
 9. Obowiązek zachowania Poufności określony w 8 obowiązuje Kursanta przez 5 lat od dnia zakończenia Umowy.

 

 • 9. Postanowienia Dodatkowe
  1. Główna Prowadząca nie gwarantuje Kursantowi osiągnięcia założonego przez niego skutku związanego z tematyką Kursu. Wyłącznie Kursant jest odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z Kursu.

         Kursant przed przystąpieniem do uczestnictwa w Kursie, a będący w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiący na jakiekolwiek choroby jest proszony o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z Kursu.

 1. Uczestnik Kursu oświadcza, iż rozumie, że Kurs nie zastępuje jakiekolwiek formy psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i ma charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Główna Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwość stosowania podanych metod, stan zdrowia, stan psychiczny i fizyczny kursanta przed, w trakcie i po ukończeniu Kursu. Branie udziału w Kursie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Kursanta.
 3. Ukończenie Kursu Akademia Embrace umożliwia Kursantowi wzięcie udziału w Kursie Terapeutycznym Akademia Terapeuty Embrace Therapy®
 4. Główna Prowadząca, po zakończeniu Kursu Akademia Embrace umożliwia Kursantowi:
  • Przedłużenie dostępu do wszelkich materiałów udostępnionych podczas Kursu na okres 1 roku od dnia zakończenia Umowy. Koszt przedłużenia dostępu do materiałów kursowych wynosi 1500 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset zł);
  • Wzięcie udziału w kolejnej edycji Kursu, przy czym Kursantowi nie przysługuje opieka Terapeuty/Tutora podczas Kursu. Koszt wzięcia udziału w kolejnej edycji Kursu wynosi 2800 PLN brutto (słownie: dwa tysiące osiemset zł)
  • Wzięcie udziału w kolejnej edycji Kursu, przy czym Kursantowi przysługuje również opieka Terapeuty podczas Kursu. Koszt wzięcia udziału w kolejnej edycji Kursu wraz z opieką Terapeuty/Tutora wynosi 5600 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy sześćset zł);
 5. W przypadku skorzystania przez Kursanta z dodatkowych usług przewidzianych w § 8 ust. 6 Umowy Kursant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyborze  dodatkowej usługi najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem Umowy. Oświadczenie należy złożyć na adres e – mail: szymanska11@gmail.com.
 6. W przypadku skorzystania przez Kursanta z dodatkowych usług przewidzianych w § 8 ust. 6 Umowy Kursant jest zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej w § 8 ust.6 Umowy w terminie 14 dni od zakończenia Umowy przelewem bankowym na rachunek bankowy określony w § 3 ust. 2 Umowy.
 7. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko Kursanta. Płatność uznaje się za dokonaną po zaksięgowaniu przelewu na rachunek wskazany w §3 pkt.2 Umowy.

 

 • 10. Klauzula salwatoryjna
  1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.
  2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
  3. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.
  4. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz kodeksu cywilnego.

 

 • 11. Postanowienia Końcowe
 1. Prawa i obowiązki wynikające z realizacji Umowy, a także wierzytelności wobec Spółki, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z Umowy, będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca świadczenia usługi.
 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.
 5. Integralną część umowy stanowi następujący załącznik:
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Spółka

IspirazioneGioia LTD

                         

Kursant

 

 

Niniejsza Umowa objęta jest prawami autorskimi na rzecz Spółki Ispirazionegioia LTD stworzonymi przez Kancelarię Radców Prawnych SSKLegal  ©