REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(zwany dalej „Regulaminem“)

 

1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. „Sprzedawca”lub „Usługodawca”– ISPIRAZIONEGIOIA LTD z siedzibą w Leeds, pod adresem:134 Swarcliffe Avenue, LS14 5NH, Leeds, Wielka Brytania.
 2. „Witryna” witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://www.dagmaraszymanska.pl.
 3. „Usługi” – usługi prezentowane w Witrynie;
 4. „Klient” – każdy klient nabywający usługi oferowane w Witrynie;
 5. „Konsument” – osoba fizyczna, która jest usługobiorcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. „Użytkownik”– osoba posiadająca zarejestrowane konto w Witrynie;
 7. „Rejestracja”– proces zakładania konta przez Użytkownika w Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 8. „Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się w Witrynie;
 9. „Gość” – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zamówień za pośrednictwem Witryny;
 10. „Strona produktowa” – strona w Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danej Usługi;
 11. „Dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

.

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Witryna jest prowadzona przez spółkę ISPIRAZIONEGIOIA LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, pod adresem: 134 Swarcliffe Avenue, LS14 5NH, Leeds, Wielka Brytanii
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny, która służy do prezentacji usług takich jak w szczególności szkolenia, kursy czy warsztaty oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344)
 4. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady korzystania z Witryny;
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup udziału w szkoleniach, kursach i warsztatach zaprezentowanych w Witrynie;
  • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup produktów fizycznych oferowanych w Witrynie.
 1. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  a) posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Witryny,
  b) posiadania dostępu do sieci Internet,
  c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java.
 2. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy lub administratora Witryny jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsłania zamieszczonego na stronie głównej Witryny;
 4. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, dany użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Witryny.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
  • korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej prawidłowego funkcjonowania;
  • powstrzymania się od podejmowania wszelkich działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem witryny niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 6. Oferowane poprzez Witrynę usługi dostępne są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 7. Administrator Witryny może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy:
  • Użytkownik podał w trakcie rejestracji lub składania zamówienia nieprawdziwe dane;
  • Użytkownik dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w ust. 10 Regulaminu;
  • Użytkownik nie jest pełnoletni;
  • W zamieszczanych w Witrynie komentarzach i opiniach użytkownik posługuje się niestosownym językiem lub w inny sposób narusza powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
 8. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z ust. 8 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, administrator Witryny podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.
 10. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o pełnoletności oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku użytkownika przez Usługodawcę lub administratora Witryny dla potrzeb związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą oraz w celu wykorzystania utrwalonego wizerunku w materiałach szkoleniowych.

 

3. Warunki dokonywania zamówień

 1. Warunkiem dokonania zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dagmara.szymanska11@gmail.com .Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres e-mail potwierdzenia dokonania zapłaty za zamówienie zawierającego poprawny opis przelewu tj. (imię i nazwisko oraz adres e-mail).
 3. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu trzech Dni roboczych, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia najpóźniej w czwartym Dniu Roboczym. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia w ww. terminie należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder „spam” w swojej skrzynce e-mail a w dalszej kolejności skontaktować się z nami drogą mailową na adres: dagmara.szymanska11@gmail.com
 4. Klient dokonujący zakupu poprzez formularz w Witrynie jest związany treścią złożonego Zamówienia. Dokonując kliknięcia w polu „Kupuję i Płacę” Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówioną usługę oraz potwierdza akceptację Regulaminu.
 5. Usługodawca ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia, które nastąpi wówczas, gdy:
  • wyczerpany został limit miejsc dostępnych na danym kursie / szkoleniu / warsztacie;
  • podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
  • pojawiły się zdarzenia losowe, na które Usługodawca nie miał wpływu a które powodują brak możliwości zrealizowania usługi.
 6. Usługodawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i :
  • poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Usługi na dane szkolenie / kurs, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane;
  • zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie do ich poprawności,
  • wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 7. Na życzenie Klienta skierowane drogą mailową na adres dagmara.szymanska11@gmail.com do zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający zakup w postaci rachunku.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących liczby dostępnych miejsc na danym warsztacie / szkoleniu / kursie, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 9. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.
 10. Po zakończeniu szkolenia wszelkie konsultacje oraz porady są dostępne po zarezerwowaniu terminu sesji indywidualnej.
 11. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 12. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 13. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 14. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

 

4. Warunki dokonywania zamówień

 1. Usługi płatne są świadczone zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Witrynie. Koszt usługi zależy od jej formy.
 2. Płatność za Usługi może być dokonywana przelewem tradycyjnym bądź za pomocą systemu płatności PayU lub Paypal. W przypadku płatności poprzez serwis PayU lub Paypal Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin w/w serwisów.
 3. Usługobiorca na podstawie cennika dostępnego w Witrynie może wybrać płatność jednorazową lub ratalną.
 4. Przy zakupie kursu w formie płatności ratalnej usługobiorca zobowiązuje się zakupu całego kursu i nie ma możliwości odstąpić od umowy w trakcie jego trwania. Termin i wysokość płatności poszczególnych rat zostanie wskazana szczegółowo w cenniku dostępnym w Witrynie.
 5. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
  • wybór kursu na Witrynie Usługodawcy;
  • dodanie kursu do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
  • wybór rodzaju Opłaty;
  • złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”
 6. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 7. W trakcie kursu Kupujący ma możliwość skorzystania z dodatkowych usług Usługodawcy według ustalonego cennika.
 8. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu Usługi. Płatność powinna być dokonana 24 godz. przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania.
 9. Usługę uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Usługodawca po akceptacji zamówienia wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Przy składaniu zamówienia należy zatem wypełnić wszystkie niezbędne pola potrzebne do uzyskania faktury.
 11. W przypadku zakupu kursu w formie płatności ratalnej, Usługobiorca który po opłacaniu pierwszej raty, nie opłaci kolejnych rat wynikających ze szczegółowego cennika Serwisu Internetowego dostępnego na stronie www.dagmaraszymanska.pl klient zostanie obciążony całością opłaty za kurs, a w przypadku dalszego zalegania z płatnością sprawa zostanie przekazana do zewnętrznej windykacji.
 12. 13 Wypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę we wcześniejszym terminie niż zakończenie kursu nie skutkuje zwrotem wynagrodzenia na rzecz Usługobiorcy w przypadku wypowiedzenia złożonego już po rozpoczęciu świadczenia usług, z zastrzeżeniem w § 6. ust. 6Regulaminu.
 13. Wszystkie prezentowane w Witrynie ceny usług oferowanych na terenie Polski są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich, natomiast ceny usług oferowanych w strefie Euro wyrażone są w Euro.

 

5. Dostarczenie Materiałów

 1. O ile w ramach uczestnictwa w danym kursie / warsztacie / szkoleniu przewidziane jest udostępnianie materiałów w postaci plików, dokumentów, nagrań itp. są one udostępniane Usługobiorcy poprzez udostępnienie mu danych do logowania oraz instrukcji obsługi panelu kursanta drogą mailową, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku nie otrzymania ww. danych we wskazanym terminie, Usługobiorca jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą w celu otrzymania danych do logowania.
 2. Powyższe postanowienia nie uchybiają postanowieniom z ust. Rozdziału 6Regulaminu.
 3. Dostęp do materiałów kursu oraz innych narzędzi związanych z danym kursem (np. grupy dyskusyjne na portalu Facebook) jest dostępem czasowym i trwa nie dłużej niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu. Dokładna informacja o czasie dostępu do materiałów danego kursu jest zawsze podawana przez organizatora przed rozpoczęciem i na początku danego kursu.
 4. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Klienta.
 5. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4., Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, jednakże przed rozpoczęciem korzystania z usługi.Za rozpoczęcie korzystania z usługi uznaje się pierwsze zalogowanie się do systemu kursowego.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia:

 

“Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 1. ………….………

imię, nazwisko i adres konsumenta …………………………………………………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia …………..dotyczącej zakupu usługi……………

podpis konsumenta”

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Usługodawcę. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dagmara.szymanska11@gmail.com
 2. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Usługi lub w inny sposób udokumentować zakup Usługi.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 287), po otrzymaniu dostępu do zamówionego kursu Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Integralną częścią kursu są wszelkie materiały przekazywane Usługobiorcy, w jakiejkolwiek formie. Przekazanie Usługobiorcy po uiszczeniu pełnej opłaty za kurs, chociażby części materiałów jest równoznaczne z udzieleniem Usługobiorcy dostępu do kursu o którym mowa w ust.4.
 5. W przypadku przystąpienia do Kursu Rocznego rezygnacja możliwa jest z 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Warunkiem skutecznej rezygnacji z Kursu Rocznego jest złożenie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej: szymanska11@gmail.com.  W przypadku wypowiedzenia kursu rocznego już po rozpoczęciu świadczenia usług kwota wynagrodzenia podlega zwrotowi w zakresie niewykorzystanych materiałów tj. pomniejszonych proporcjonalnie o wykorzystane materiały w okresie obowiązywania umowy.
 6. Przy zakupie kursu w formie płatności ratalnej Usługobiorca zobowiązuje się zakupu całego kursu i nie ma możliwości odstąpić od umowy w trakcie jego trwania.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021 r poz. 275).

 

7. Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Usługobiorcy co do formy, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia/warsztatu.
 2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres poczty elektronicznej: dagmara.szymanska11@gmail.com w formie pisemnej z podaniem danych Usługobiorcy, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu spraw.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Usługobiorca otrzyma odpowiedź na adres mailowy.

  

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zastrzeżenia prawne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach szkoleń, kursów, warsztatów lub porad indywidualnych w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Witryny i dostęp do kursu /szkolenia / warsztatu odbywa się poprzez transmisję danych na koszt Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Witryny oraz że pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 4. Przekazywane materiały szkoleniowe są opracowywane na podstawie własnych doświadczeń oraz wiedzy zaczerpniętej z szeregu szkoleń oraz własnych doświadczeń Usługodawcy. Usługodawca, zastrzega, że prezentowane porady i zalecenia nie są jedynymi sposobami pracy
  z danym życiowym aspektem. Szkolenia, warsztaty i kursy nie mają również na celu zastępowania wszelkich wymaganych konsultacji terapeutycznych, czy lekarskich.
 5. Usługodawca zastrzega, że nie daje gwarancji osiągnięcia określonych celów na skutek uczestnictwa w szkoleniu / kursie / warsztatu, które są jedynie zorganizowanym przewodnikiem, który można wykorzystać do pracy nad własnym rozwojem osobistym i duchowym. Rezultaty szkolenia zależą od zaangażowania w proces oraz systematyczności
  stosowania proponowanych technik i aktywnego uczestnictwa w proponowanym procesie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rezultat przeprowadzonych szkoleń oraz za skutki korzystania z udostępnionych przez niego materiałów szkoleniowych

 

9. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi i brak możliwości dostępu do Usługi z przyczyn wynikających z siły wyższej oraz przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu Internetowego z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
 3. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy osiągnięcia założonego przez niego skutku związanego z tematyką Usługi. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z kursu.
 4. Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Witryny.
 5. Uczestnicy kursu świadczonego za pośrednictwem serwisu oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one jakiejkolwiek formy psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwość stosowania podanych metod, stan zdrowia, stan psychiczny i fizyczny klienta przed, w trakcie i po ukończeniu kursu.
 7. Uczestnicy kursu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

 

10.Prawa i obowiązki Stron 

 1. Usługodawca:
  • w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Usługobiorcy usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami Regulaminu;
  • w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w przypadku braku dokonania przez Usługobiorcę zapłaty;
  • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym;
  • ma prawo do zablokowania konta Usługobiorcy, który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa;
  • ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 2. Usługobiorcy przysługuje:
  • prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami Regulaminu;
  • prawo złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy;
  • ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów Usług świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość intelektualną Usług, każda forma upubliczniania wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Usługobiorca/Klient ma prawo do korzystania z materiału kursowego na własny użytek w trakcie trwania kursu oraz 3 miesiące po jego zakończeniu

 

11.Ochrona Danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Ispirazionegioia LTD, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako:„RODO”). Ispirazionegioia LTD jako administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania usług przeprowadzania szkolenia/kursu/warsztatu zgodnie z niniejszym regulaminem, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania usług oferowanych w Witrynie. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania usługi.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe uczestnika szkolenia przed udostępnieniem ich osobom
  nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu. Usługobiorca akceptując Regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych Ispirazionegioia LTD, Swarecliffe Avenue 134 Leeds, a także, że zapoznał się z informacjami przekazywanymi mu przez Administratora zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO, tj.: Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych danych opiera się na udzielonej zgodzie, Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korzystania z usług szkoleniowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady zawarte w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która to informacja stanowi integralny element niniejszego regulaminu a jej treść jest dostępna na Witrynie.

 

12. Prawa Autorskie

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, a także know-how oraz przedstawione w kursie metody stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1062) (dalej: „Ustawa o prawach autorskich”).
 2. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone w serwisie www.dagmaraszymanska.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Usługodawcy jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą Ustawą o prawach autorskich.
 3. Metoda Zmiany Perspektyw EmbraceTherapy ® jest metodą zastrzeżoną znakiem towarowym i jest dodatkowo zabezpieczona licencją autora do korzystania na użytek komercyjny.

 

13.  Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika.osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 2. Wszelkie nazwy, znaki towarowe/firmowe, opisy występujące w Witrynie podlegają ochronie.
 3. Zarejestrowani Usługobiorcy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą
  poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na Witrynie.
 5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Strony zawieranej umowy zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z użytkowania Witryny.
 7. W przypadku sporów, których polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania umowy.,
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 06 listopada 2019 r.